دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1388 
روایتی دیگر از برزونامه

صفحه 69-101

10.22099/jba.2012.340

سعید حسام پور؛ عظیم جباره ناصرو