دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1396 
5. آوا و معنا در شاهنامه

صفحه 97-120

10.22099/jba.2016.3891

گیتا ذاکری؛ علی رضا شعبانلو؛ عبدالحسین فرزاد


8. بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

صفحه 169-184

10.22099/jba.2016.3892

حسین نجاری؛ علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه