دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-224