دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1393 
تحلیل ژرف‌ساخت گونه ی عشق و پیوند در حماسه

صفحه 47-80

10.22099/jba.2015.2375

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان