دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393 
3. چیستی و اقسام مرگ از منظر عطار

صفحه 39-66

10.22099/jba.2014.1953

علی محمد ساجدی؛ محبوبه جباره ناصرو


8. لزومِ تصحیحِ دوباره‌ی غزلیاتِ شمس

صفحه 161-186

10.22099/jba.2014.1956

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری