دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1393 
لزومِ تصحیحِ دوباره‌ی غزلیاتِ شمس

صفحه 161-186

10.22099/jba.2014.1956

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری