دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آذر 1393 
عناصر شریعت دوگانه ی شاعری انوری

صفحه 73-92

10.22099/jba.2014.2118

هادی جوادی امام زاده؛ محمد امیر عبیدی نیا