دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1391 
2. هفت پیکر در نفیر نی

صفحه 19-44

10.22099/jba.2012.467

نجمه دری؛ سیدمهدی خیراندیش


3. حرکت در اندیشه و شعر شفیعی کدکنی

صفحه 45-70

10.22099/jba.2012.471

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی قادیکلایی