دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1391 
حرکت در اندیشه و شعر شفیعی کدکنی

صفحه 45-70

10.22099/jba.2012.471

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی قادیکلایی