دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-240 
بوسه بر روی خداوند

صفحه 129-150

10.22099/jba.2012.461

غلامحسین شریفی ولدانی؛ کلثوم میری اصل