دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، اسفند 1397 
تجلی آیین دادخواهی در ادب فارسی

صفحه 70-88

10.22099/jba.2018.23854.2523

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مریم یاراحمدی