دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، آذر 1397 
همانندی‌های دیالکتیکی مولانا و هگل

صفحه 191-214

10.22099/jba.2017.25694.2697

محمدیوسف نیری؛ محمدحسین نیکداراصل؛ جلیل خلیلی جهرمی