دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1389 
7. از کتابت تا وزارت

صفحه 157-172

10.22099/jba.2012.333

جمشید مظاهری؛ محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی اکبر احمدی دارانی