دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، خرداد 1400 
تحلیل مربع تنشی طنز در فرایند نشانه‌معناشناسی شعری از ابوالقاسم حالت

صفحه 29-46

10.22099/jba.2020.35082.3552

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت اللّه شریف پور؛ محمّدرضا صرفی


کارکرد زبان و گفت وگو در حکایات اسرارنامه عطار

صفحه 75-100

10.22099/jba.2020.32259.3282

عباس باقری؛ محمد مهدی پور؛ ابراهیم رنجبر؛ اسدالله واحد


بررسی شیوه‌ی استدلال‌ورزی در مناظرات پروین اعتصامی بر اساس نظریه‌ی تولیمن

صفحه 179-204

10.22099/jba.2019.32472.3299

ویدا سبزواری بیدختی؛ سعید روزبهانی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمد داودی


آمیختگی استعاره با پارادوکس در شعر معاصر

صفحه 205-224

10.22099/jba.2019.34768.3515

عبدالحمید صادق پور؛ جلیل نظری؛ محمدرضا معصومی