دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 50، بهمن 1400 
مقاله کوتاه: بازیچ یا شیشه بازیچ چیست؟

صفحه 267-288

10.22099/jba.2021.38370.3868

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی