دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1394 
علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

صفحه 38-56

10.22099/jba.2015.2584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


جابه‎‌جایی ضمیر شخصی متصل در شعرِ معاصر

صفحه 105-124

10.22099/jba.2015.2580

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی دهاقانی؛ مرتضی هاشمی باباحیدری


تحلیل ساختار اسطوره‌‌ی «باد» در شاهنامه

صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.3032

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ رؤیا رضایی