دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1395 
3. بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر

صفحه 61-82

10.22099/jba.2016.3526

خدابخش اسداللهی؛ بنت الهدی خرم آبادی؛ بیژن ظهیری ناو