دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395 
3. شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی

صفحه 41-62

10.22099/jba.2016.3145

ناصر جابری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل