دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اسفند 1395 
جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی

صفحه 71-104

10.22099/jba.2017.3765

سعاد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده