دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، اسفند 1398 
سیر تحول مفهومی واژة "خود" در منطق‌الطیر بر اساس فرایند فردیت

صفحه 165-184

10.22099/jba.2019.29211.2991

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده