دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، شهریور 1398 
نقد و تحلیل تعاریف«حُسن طلب» همراه با دریافتی تازه از آن

صفحه 53-76

10.22099/jba.2018.28748.2951

منوچهر تشکری؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


مؤلفه‌های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث

صفحه 31-50

10.22099/jba.2018.26758.2793

یحیی طالبیان؛ عباسعلی وفایی؛ حمید عبدللهیان؛ علی اصغر باقری