نقدِ نگاهِ اسطوره ای در شعرِ مهدی اَخَوانِ ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22099/jba.2022.43082.4208

اسد آبشیرینی


شعر عملی: احضار تن، اصالت صدا و قید حضور در فعل پیکره ی تام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22099/jba.2022.42864.4198

لیلی گله داران


پیوند عرفان و مضامین اجتماعی در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی‌کدکنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22099/jba.2022.42101.4149

امیر مقدم متقی؛ صفورا نظری؛ مسعود باوان پوری