تعداد مقالات: 483
476. بررسی آماری مقالات مجله‌ی شعر پژوهی( بوستان ادب شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22099/jba.2021.40361.4024

حمید رئیسی سرتشنیزی؛ مسعود فروزنده؛ سیدکاظم موسوی


477. ریخت‌شناسی داستان حماسی «ببر بیان» مطابق با نظریه ولادیمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22099/jba.2021.40927.4057

محمد هادی خالق زاده؛ علی رضا طالبان؛ مهدی فاموری


478. خوانش واپس‌نگر « قصه‌ی شهر سنگستانِ» اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22099/jba.2021.41247.4093

فرشته محجوب


481. مقاله کوتاه: نردشیر یا نردِ شیر چیست؟

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 291-301

10.22099/jba.2019.34419.3469

امیر سلطان محمدی


482. تحلیل و مقایسة کلیت‌گرایی در منطق‌الطیر عطار و فیزیک نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

10.22099/jba.2021.38423.3874

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاقعلی زاده


483. گسترة سنت رباعی خوانی مردمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22099/jba.2021.41035.4071

حسن ذوالفقاری