دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1399 
نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب

صفحه 176-204

10.22099/jba.2019.30927.3163

فرهاد کرمی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ محسن ذوالفقاری