دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 45، آذر 1399 
ضرورت تصحیح دیوان فلکی شروانی

صفحه 135-158

10.22099/jba.2019.34079.3437

مجتبی عبدالهی؛ محمد پارسانسب؛ محمود عابدی


تحلیل عوامل ناشاعرانگی ها در شعر منثور شاملو

صفحه 217-240

10.22099/jba.2019.34868.3526

مختار فیاض؛ اسحاق طغیانی؛ غلامحسین شریفی ولدانی