دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 46، اسفند 1399 
ارزیابی حس هویت در خودنگاره ی مولانا بر اساس تحلیل غزلیات شمس

صفحه 91-116

10.22099/jba.2019.31118.3173

بی‌بی سمیه حسینی باغسنگانی؛ احمد خاتمی؛ عبدالحسین فرزاد؛ محمدهادی هادیزاده